1. A tehetségek felkarolása nemzetstratégiai feladat

A tehetségígéretek megtalálása és felkarolása, a jövő magyar kiválóságainak kinevelése, a nemzedékeken átívelő tehetséggondozó munka történelmi és nemzetstratégiai feladat. E kihívás egyrészt a közoktatás és felsőoktatás szereplőinek felelőssége, másfelől ama tehetséggondozó intézményeké, amik nonformális keretek között foglalkoznak a kiemelkedő képességű diákokkal.

Ilyen intézmény a különböző korosztályok tehetséggondozását küldetésként megfogalmazó és megvalósító Mathias Corvinus Collegium (MCC). Bár az MCC már 1996 óta működik Budapesten, 2020 óta földrajzi és a képzési portfóliót is érintő léptékváltással kiterjesztette tevékenységét a teljes Kárpát-medencei magyar közösségre. A képzési kínálata így az általános iskola felső tagozatától a középiskolán és az alap-, illetve mesterképzésen át egészen a posztgraduális szintig ível. Területi szempontból a magyarországi megyeszékhelyek többsége mellett Erdély nagyvárosaiban, Kárpátalján és Dunaszerdahelyen is rendelkezik tehetséggondozó központtal, így összesen a térség 28 településén folytat tehetséggondozó munkát.

Az intézmény égisze alatt minden képzési szinten összesen 7300 diák tanul jelenleg, így az MCC a régió legjelentősebb tehetséggondozó hálózatának tekinthető. Eme földrajzi kiterjedtség, a képzési portfólió szélessége és a bevont diákok száma a Kárpát-medencei magyar tehetséggondozás megkerülhetetlen szereplőjévé avatta.

  1. A fenntartható tehetséggondozás kritériumai

Meglátásunk szerint a hosszú távon eredményes, fenntartható tehetséggondozó tevékenységnek az alábbi kritériumok mentén szükséges szerveződnie:

  1. Kárpát-medencei hatókör kiépítése, ami lehetővé teszi minden magyar diák számára, hogy egy tehetséggondozó hálózat részeként azonos minőségi sztenderdek mellett vehessen részt a tehetségfejlesztő programokon.
  2. Tehetséggondozó életút biztosítása, egymásra épülő, életkori igényekhez igazított képzésfázisokból összeálló longitudinális fejlődési út.
  3. Ingyenes hozzáférés biztosítása, ami szocioökonómiai státusztól függetlenül lehetőséget kínál a kiemelkedő képességű diákoknak a részvételre.
  4.  Olyan kortárs közeg biztosítása, ami lehetővé teszi a proszociális készségek fejlesztését, és folyamatos inspirációt jelent.
  5. Az alfa generáció életében fontos szerepet játszó szereplők és szocializációs színterek, szülők és pedagógusok, a család és az iskola bevonása, kölcsönös tapasztalatmegosztáson alapuló dialógus kialakítása.

A következőkben bemutatni kívánjuk, hogy eme kritériumok hogyan érvényesülnek az MCC képzési portfóliójában és működési modelljében, különös tekintettel a köz- és felsőoktatással való kooperáció vetületére.

  1. Az MCC szakmai portfóliója területi és korosztályos dimenzióban

Az MCC képzésrendszerének jelenlegi kiépülési fázisában 28 helyszínen zajlik tehetséggondozó tevékenység. A legfiatalabbak, a Fiatal Tehetség Program ötödikes jelentkezői egy pszichológusok által támogatott, komplex kiválasztási folyamatot követően kezdik el felmenő rendszerű életútjukat az intézmény különböző városaiban, 25 fős csoportokban. A nyelvoktatással és e-learninges tartalmakkal megtámogatott, kéthetenkénti szombati tréningnapok a jövő meghatározó tudományterületeire kalauzolják a diákokat, mindezt interdiszciplináris szemléletben, élménypedagógiai módszertanra építve. Így az egészségügyi, pénzügyi, digitális tudatosságtól a művészet és a matematika kapcsolatán keresztül a természettudományos kísérletekig ível a képzési portfólió.

A Fiatal Tehetség Program továbbhaladást biztosít Középiskolás Programba, ahová évfolyamtól függetlenül külsősök is be tudnak kapcsolódni. E programrész a diákok saját motivációjára épít, a klubdélutánok és a regionális szombati képzésnapok mellett személyes visszajelzésű e-learning-rendszer várja a résztvevőket. Az egy-egy tudományterületet elmélyítő jelleggel bemutató, többnapos képzések, illetve a táborok és nemzetközi utazások belső válogatók révén érhetők el számukra. A tárgyalt témakörök a továbbtanulásra fókuszálnak, elsősorban társadalomtudományi téren, kitekintéssel élve ugyanakkor a STEAM-területekre is.

A Budapest mellett öt vidéki városban és Kolozsváron elérhető Egyetemi Program kollégiumi szálláslehetőséget és ösztöndíjat biztosít a hallgatóknak, amennyiben aktív résztvevői az alapkészségek elsajátítására koncentráló juniorprogramnak és a kétéves, tudományterületi szakosodást jelentő ún. iskolarendszernek. A mesterképzés időtartama alatt a képzési utak kiszélesednek, a hallgatók választhatnak a vezetői ismereteket nyújtó Vezetőképző Akadémia, a mentoráláson alapuló kutatói program (műhelytagság) és a közösségszervezésre, Kárpát-medencei közéleti tapasztalatszerzésre fókuszáló Janus Pannonius Programév között.

Mindhárom korosztályos képzési szint a szakmai kurzusokon túl nyelvoktatással és személyiségfejlesztő tréninggel támogatja a diákok fejlődését.

Mindemellett működnek kiegészítő jellegű képzések is, amik kifejezetten a közéleti szerepvállalásra készítenek fel az erdélyi, illetve a kárpátaljai régióban, és működik egy kifejezetten nőknek szóló közéleti vezetőképzés is. Az MCC foglalkozik továbbá tehetséges roma fiatalokkal egyetemi és középiskolás szinten is, és rendelkezik egy konstruktív vitakultúrát segítő Vitaakadémiával is.

  1. A hozzáférhetőség és az inspiráló oktatási környezet az MCC-ben

A képzési ív teljes programkínálata ingyenes a sikeresen felvételiző diákok számára, így a társadalmi mobilizációt segítve megvalósul a teljes hozzáférhetőség elve: a Kárpát-medence bármely pontján élő, kiemelkedő képességű magyar diák számára anyagi helyzettől függetlenül elérhető eme tehetséggondozó képzésrendszer. A tapasztalatok alapján az MCC-ben megszerezhető szakmai és emberi értékek, a közösség ereje, a reguláris oktatás kiegészítő tematika olyan motivációt ébresztenek a hallgatókban, hogy nemcsak aktív részesei kívánnak lenni a képzéseknek, hanem később tutoriális alapon visszatanítással, mentorálással, szakmai kapcsolatokkal rendszeresen támogatják az újabb hallgatónemzedékeket is.

A Kárpát-medencei hatókör, a hosszú távú szakmai fejlődési lehetőséget kínáló képzési ív és a széleskörű hozzáférhetőség mellett kiemelten fontos az inspiráló oktatási környezet biztosítása is.

Eme oktatási környezet két dimenzióban is érvényesül: egyrészt az oktatási-nevelési tevékenységet meghatározó fizikai tér formájában, másrészt a diákokat körülölelő emberi közösségként. 

Előbbi esetében az MCC a korosztályok igényeihez igazított oktatási tereket alakított ki: a Fiatal Tehetség Program diákjai kreatív szín- és formavilágú termekben, a csoportos tevékenységeket elősegítő, alakítható oktatási bútorok segítségével tanulhatnak. Az egyetemisták számára az oktatási segédanyagok, könyvek, folyóiratok, digitális adatbázisok elérhetősége inspirálhatja a tudományos munkát.

Az társas környezet tekintetében az MCC törekszik a szigorúan vett oktatási tevékenység mellett a közösségi aktivitásra is hangsúlyt helyezni. A legfiatalabbak esetében ez az oktatáson túl tudatos csapatépítést jelent, közösségi alkalmakkal, családi napokkal, élményprogramokkal, míg egyetemistáik minimális facilitálással, önszerveződő módon vesznek részt közösségi projektekben, sporttevékenységben, akár az intézmény keretein is túlmutató vállalkozások megszervezésében.

  1. Együttműködés a közoktatás szereplőivel és a szülőkkel

Az intézmény fontosnak tartja, hogy az oktatás és a nevelés minden szereplőjével konstruktív párbeszédet és folyamatos tapasztalatcserét alakítson ki, ennek jegyében a pedagógusokkal együttműködve valósulnak meg szakmai fórumok, illetve az MCC minden érintett városban a szülők számára a családi tehetségtámogatást segítő Szülők Akadémiája rendezvénysorozatot indított. A nonformális tehetséggondozó működés ugyanis a köz- és felsőoktatás intézményeivel szövetségben tud sikeres lenni, hiszen a jövő nemzedék legkiválóbbjainak a felkarolása és tudatos képzése közös feladat és közös érdek.

A szülőknek szervezett, tehetségtámogatást segítő előadások e közös érdek kiemelésére fókuszálnak, a hazai és külhoni magyar pedagógusok bevonása pedig annak a tapasztalati tőkének a megosztását jelenti, ami nélkül nem képzelhető el hosszú távon fenntartható, eredményes tehetséggondozás a Kárpát-medencében.