Az ügy bemutatása mellett szól, hogy a közelmúlt egyik legjelentősebb szólásszabadsággal kapcsolatos mérföldköve ez a döntés. Az amerikai joggyakorlat a szólásszabadság területén sokszor mintaként és előfutárként hat az európai, de különösen a magyar jogra. A téma a diákok szólásszabadságát érinti, azon belül is az online véleménynyilvánítás korlátozásához fűződő oktatási intézményi jogkört. Meglátásom szerint három lényeges eleme van a területnek:

  1. Hol van a határa az iskolai hatáskörnek a diákok iskolán kívüli véleménynyilvánításával kapcsolatban, valamint mikor (vagy meddig) veheti át az iskola a szülő szerepét, az iskola mikor járhat el in loco parentis?
  2. A diákok olyan véleménynyilvánítása, amely az oktatási intézménnyel kapcsolatos, meddig élvez alkotmányos védelmet az Első Alkotmánykiegészítés (First Amendment) által?
  3. Hogyan alkalmazhatóak az Első Alkotmánykiegészítésből eredő szólásszabadságot érintő jogok az online közösségi médiában történő véleménynyilvánítás esetében?

Cikkemben elsőként bemutatom a tényállást és összefoglalom a Legfelsőbb Bíróságdöntését megelőző per lépéseit. Ezután a döntést és a ratio decidendi-t tárgyalom, amit egy kritikai elemzés követ.

Az eset

Brandi Levy-t, a 14 éves középiskolás diákot zavarta, hogy nem került be az iskolai válogatott cheerleading csapatba, ezért hétvégén, az iskola területén kívülről (egész pontosan egy kisboltból) megosztott egy Snapchat-bejegyzést. A képen ő és néhány diáktársa látható feltartott és kinyújtott középső ujjal, valamint a következő felirattal: „Fuck school fuck softball fuck cheer fuck everything.. Emellett készült egy másik kép is, amelyen Brandi Levy csalódottságát fejezi ki, amiért nem jutott be az iskolai válogatott cheerleading csapatba. 

A képek 24 órán keresztül voltak láthatóak Brandi Snapchat ismerősei számára, ami megközelítőleg 250 személyt jelent. Ezek között voltak olyan diáktársai, akik megmutatták a képekről készült képernyőfotókat a cheerleading csapat edzőinek.

Az edzők úgy ítélték meg, hogy Brandi megnyilvánulása – mivel az iskola cheerleading csapatával kapcsolatban használt profán kifejezéseket – megsértette a csapat és az iskola belső szabályzatát. Ennek következtében 1 évre felfüggesztették a cheerleading csapatból (az alap csapatban Brandi eddig is tag volt, az elkeseredett Snapchat-bejegyzést az váltotta ki, hogy a válogatott csapatba nem jutott be). A döntést követően Brandi megbánását fejezte ki az iskola felé történő bocsánatkéréssel, és szülei fellebbezték a döntést az iskolai igazgatóság, valamint a Mahanoy Area School District szuperintendánsa felé, akik azt jóváhagyták.

Ezek után Brandi szülei által keresetet adott be a Mahanoy Area School District ellen azzal érvelve, hogy az iskolán kívüli online véleménynyilvánítás teljes védelmet élvez az Első Alkotmánykiegészítés alapján. A School District ezzel szemben arra hivatkozott, hogy a Snapchat-bejegyzés alkalmas volt arra, hogy lényegesen megzavarja az iskola cheerleading foglalkozását, valamint a szólásszabadság védelméhez fűződő jog nem gátolja a diáklány felfüggesztését a csapatból.

A szövetségi kerületi bíróság Brandi javára ítélt, és kimondta, hogy a School District megsértette a diák szólásszabadsághoz való jogát, amikor az iskolán kívüli online megnyilvánulásáért kizárta a cheerleading csapatból. A bíróság továbbá végzést bocsátott ki arra vonatkozóan, hogy az iskola helyezze vissza Brandit a csapatba.

A School District fellebbezett az Egyesült Államok Harmadik Kerületi Fellebbezési Bíróságához (U.S. Court of Appeals for the Third Circuit), amely helybenhagyta az elsőfokú bíróság döntését, majd a Legfelsőbb Bíróság befogadta az ügyet.

A Legfelsőbb Bíróság döntése

A kérdésre, hogy megsértette-e az iskola Brandi Levy szólásszabadsághoz való jogát, a válasz továbbra is igen. 

A diákok iskolai közlései is bizonyos mértékű védelem alatt állnak. Leszögezhető, hogy az iskola területén kívüli megnyilvánulásokat pedig még nagyobb mértékű védelem illeti meg. Ez a Legfelsőbb Bíróság érvelése szerint három faktorból adódik:

  1. Az iskola területén kívüli történések általában a szülők felügyeleti körébe tartoznak, az iskola ritkán járhat el in loco parentis, azaz a szülő helyében.
  2. Mivel az iskolai és az iskolán kívüli megnyilvánulások összefoglalják egy diák összes véleménynyilvánítási lehetőségét, az oktatási intézmény a területén kívül eső közlések korlátozását csak különleges, súlyos indokból teheti meg.
  3. Az állami iskolák érdeke, hogy védjék a területükön kívül eső (akár számukra nézve előnytelen) megnyilvánulásokat, mert ezek az intézmények a “demokrácia óvodái”.

A döntés mögötti elv, a ratio decidendi, az, hogy a diákok iskolán kívüli, közösségi médiában megjelenő véleménynyilvánítása magas fokú védelemben részesül. Az iskola csak akkor korlátozhatja azt, ha súlyos indoka van rá. Ilyen például a zaklatás, online zaklatás, tanárok és diákok fenyegetése vagy az iskolai rendszerekbe való jogosulatlan behatolás. 

A döntés elemzése

A másodfokon eljáró bíróság döntését a Tinker v. Des Moines Independent Community School District ügyre alapozta, ezzel leszűkítve annak értelmezését: szerintük az iskoláknak csak az iskolán belüli közlésekre terjedhet ki a korlátozási jogkörük. Mivel Brandi Levy közlése nem tartozik ebbe a kategóriába, ezért megsértették alkotmányos jogát. A Legfelsőbb Bíróság véleményem szerint helyesen rámutatott arra, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az iskolának jelentős érdeke fűződik a területén kívül eső, különösen a közösségi médiában megjelenő közlések korlátozásához. 

A másik kérdés, ami felvetődött a Tinker v. Des Moines kapcsán, hogy okozott-e jelentős zavart Brandi véleménynyilvánítása. A Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy nem. Érvelésükben a tényekre támaszkodtak: rövid szóbeszéd tárgyát képezte a Snapchat-poszt, semmi többet.

Breyer bíró, aki a Legfelsőbb Bíróság véleményét ismertette, következtetésében azt is állítja, hogy ebben az esetben a fegyelmezés Brandi szüleinek a feladata, nem pedig az iskoláé. A különvéleményt megfogalmazó Alito és Gorsuch bírák ezt a kérdést mélyebben tárgyalják. Szerintük a modern állami iskoláknak csak annyi fegyelmezési és nevelési jogkörük lehet, amennyi az oktatási feladataik ellátásához szükséges. Ezeket is a szülők delegálják az iskolák számára, mert elsődlegesen a szülőt illeti meg a gyermeknevelés joga. Ezzel újra értelmezhetővé vált az in loco parentis (a szülő helyett, annak helyében történő cselekvés) jogelv napjainkban. 

További kérdésként felmerül, hogy a diákok iskolán kívüli megnyilvánulásaik korlátozásához szükséges kritériumok (például zaklatás, fenyegetés) pontos meghatározása nem könnyű feladat, holott elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy hatékonyan lehessen alkalmazni azokat a szólásszabadság korlátozására.

Összegzés

Mahanoy Area School District v. B. L. ügyben szemtanúi lehettünk, hogy a diákok iskolán kívüli véleménynyilvánítása magas fokú védelmet élvez, azonban különböző indokolás fűződött az egyes bírósági döntésekhez. Az ügy hiánypótló voltát mutatja, hogy a korábbi precedens nem volt alkalmas az iránymutatásra, illetve a jogtudományon belül sem akadt megfelelő elv az ügy eldöntésére.

A bevezetőben feltett kérdésekre az alábbi válaszokat találtam a Legfelsőbb Bíróság döntésében és a különvéleményekben:

  1. Az iskola csak addig veheti át a szülő szerepét, amíg az szükséges az oktatási célok megvalósításához.
  2. A diákok iskolával kapcsolatos véleménynyilvánítása az iskolán belül továbbra is a Tinker v. Des Moines által szabott kereteken belül szabad, azonban az iskolán kívüli közléseik a felnőttekéhez hasonló védelmet élveznek.
  3. Nem lényeges a ratio decidendi szempontjából, hogy online közösségi média felületen történik-e a közlés, a döntés mögötti elv használható lesz az egyéb formában megjelenő beszédek megítélésére is.

Írásom másik fontos következtetéseként szeretném megjegyezni, hogy a különvéleményben újradefiniált in loco parentis jogelv alkalmazása nemcsak a kiskorúak szólásszabadságának, hanem egyéb alkotmányos jogaiknak a védelmét is szolgálhatja az állami iskolákon belül (és kívül).