Athanasios Rantos főtanácsnok 2021. február 25-én két német vonatkozású ügyben fogalmazott meg indítványt az Európai Unió Bíróságának (EUB) előzetes döntéshozatali eljárásában arról, hogy egy munkáltató semlegességi politikája (belső szabályzata) keretében megtilthatja-e nagy méretű vallási jelképek viselését, még a kisebbek viselését megengedheti. Ezek a szabályok tulajdonképpen a munkavégzés helyén történő megjelenés (öltözék, viselet) szabályaira vonatkoznak, de nem kizárólag a vallási jelképekre, hiszen általában az úgy nevezett semlegességi szabályok politikai, vallási, világnézeti neutralitást is előírnak. Mind a jogtudomány, mind a mindennapi közvélemény sokféle nézőpontból közelít e kérdésekhez, különösen, ha oktatási vagy egyéb közintézményekben viselt vallási jelképekről van szó. Ezt a mostani két német ügyön kívül tárgyalt egyéb példák is tükrözik majd.

Talán nem vitás, hogy a munkahelyen viselt vallási jelképek és ruházat kérdése egész Európát megosztja, és számos nemzeti gyakorlatra derül már fény, akár már az Emberi Jogok Európai Bíróságának kiterjedt esetjogában is.

Az emblematikus, Törökország elleni Sahin-ügyben tett megállapításuk identitás-alapon mérlegeli a szekularizmus és a vallási öltözék (religious dress) viszonyát, amikor kijelenti a Bíróság, hogy: „A fejkendőt támogatók annak viselésére kötelezettségként tekintenek és/vagy mint vallási identitásukhoz kapcsolódó kifejezésformára.” (ítélet, 35. pont)

Szűkebb európai keretben az EU Bizottság egyik jogi szakértőjének 2017-es tanulmánya több összefüggésben is vizsgálja a kérdést, kitekintve a nemzeti jogokra is. A Sahin-ügyhöz hasonlóan, az érintett német ügyekben (C-341/19 és a C-804/18) is az iszlám fejkendő viselése vetett fel értelmezési kérdéseket, mégpedig az ügyben érintett szervezetek (egy drogéria-hálózat üzemeltetője és egy óvodafenntartó) semlegességi szabályzatai kapcsán, pontosabban a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló uniós irányelvvel való összhang kérdésében.

A főtanácsnoki indítvány ezzel kapcsolatos megállapítása szerint a munkáltató belső szabályzatában rögzített korlátozások – vallási tekintetben sem – minősülnek hátrányos megkülönböztetésnek, ha azok a vallási jelkép viselésével függenek össze.

A hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó érven túl viszont tovább kell gondolnunk a kérdést e jelképek láthatósága és viselhetősége tekintetében.

Az EUB gyakorlatában először e vallási jelképek láthatósága vetett fel kérdéseket, de később, amire igazán figyelem irányult az azok mérete, „feltűnősége”. A kérdés valójában az, hogy kis méretű jelképek látható módon viselhetőek-e?

A főtanácsnoki indítvány szerint azon munkáltatói szabélyok, amelyek ügyfélkapcsolati szempontból szabályoznak semlegességi kérdéseket nem összeegyeztethetetlenek azzal, hogy a munkavállalók visszafogott, és első nánézésre nem észlelhető vallási meggyőződésre utaló látható vagy nem látható jelképeket viseljenek. Ezen felül a nemzeti bíróságoknak eseti alapon kell mérlegelnie az indítvány szerint a körülményeket és azon vállalati szabályok következetes és koherens alkalmazását, amelyek ilyen tilalmat vezetnek be.

A főtanácsnok szerint az ügy elbírálásában szerepet játszhat azon környezet is, amelyben a jelképet viselik. Szerinte nem az Unió Bíróságának feladata, hogy a „kis méretű” kifejezés tekintetében pontos meghatározást adjon, de az indítvány annak is hangot ad, hogy az iszlám fejkendő nem minősül „kis méretű” vallási jelképnek és a munkáltató saját választása szerint dönthet úgy, hogy megtiltja kizárólag a nagy kiterjedésű jelképek viselését (feltehetően tekintettel arra, hogy ezen semlegességi előírások az ügyfélkapcsolatok vonatkozásában kerültek bevezetésre). Akárhogy is alakul az EUB döntése az ügyben, lévén, hogy az ítélet meghozatala során a Bíróság nem kötött a főtanácsnok indítványához, a fent leírtak érdekes adalékot adnak a vallási jelképek viseléséről szóló európai vitához.

Ahogy a nemzeti jelképek megsértésével kapcsolatos nézetkülönbségek is véleményszabadsági kérdéseket vetnek fel, úgy a vallási jelképek viselete is ide kapcsolható, ha a Sahin-ügy tanulságai alapján „identitáshoz kapcsolódó kifejezésformáról” (vagyis véleményről) beszélünk. A német eseteken túl a vita Franciaországban talán még régebbi mint máshol Európában, ennek oka pedig a „laicitás misztériumának” külföldön sokszor félreértett meghatározó jellege a francia állam működésében.

A jogi vita konkrét ügyekben az iskolai osztálytermekben elhelyezett feszületek vagy az osztálykiránduláson a diákokat kísérő szülő nyakában logó feszület kapcsán, valamint természetesen a német ügyben is érintett iszlám fejkendő (foulard), vagy a teljes testet eltakaró fátyol (voile intégral) kapcsán éleződött ki. A jogalkotón kívül az Alkotmánytanács és az Államtanács is megnyilvánult pl. „a Creil-i fátylak” ügyében 1989-ben, vagy 2010-ben a teljes testet eltakaró viseletről, azok alkotmányosságát értékelve – olykor eltérő előjellel.

A Köztársaság elveinek erősítésével kapcsolatban nemrég tárgyalt törvényjavaslat vallásgyakorlást érintő rendelkezései számos esetben az 1905-ös állam és egyház elválasztását kimondó, a laicitás elvét a francia társadalomban és jogrendben legyökerező törvényhez nyúlnak vissza, ugyanakkor az nem fogalmaz meg eredeti formájában tilalmakat a vallási jelképekkel kapcsolatban.

A tiltás kérdése csak később merült fel több kontextusban, elsőként pedig az oktatásban. A laikus oktatásról szóló jogszabály 1882-ben született, amely onnantól kezdve fokozatos „laicizálást” írt elő az oktatási intézményekben, míg végül egy 2004-es törvény meg nem tiltotta a „feltűnően látható” (ostensiblement manifestée) vallási jelképek viseletét, amiből a diszkrétebb (kis méretű?) jelképek viseletének engedélyezése logikusan következik. A munkavégzéssel összefüggésben e törvényjavaslat külön kiemelte például, hogy a közszolgáltatások nyújtása és a közszolgálat körében a semlegesség és a laicitás elvei tiszteletben tartandóak. Egyebekben magánvállalkozások esetében, amennyiben az alkalmazottak ügyfélkapcsolati munkát végeznek, a német ügyben érintetthez hasonló tiltások alkalmazhatóak, de ha magánvállalkozás közszolgáltatást nyújt, akkor a laicitásra és semlegességre vonatkozó szabályokat be kell tartania működése során a javaslat szerint.

Az elmúlt hetek hírei alapján arra következtethetünk, hogy a vita számos eddig lezártnak tűnt kérdésben új lendületet kap majd.

A fentiek alapján az nem feltétlenül evidens, hogy a vallási jelképek viselése egy „egyutas” elvi kérdés, amely az ember „identitásához kötődő kifejezésformákat” érint (ld. Sahin-ügy), vagy inkább – a fent ismertetett német ügyek alapján – „a méret a lényeg” és nincs egy „one-size-fits-all” (egy méret mindenkire) megoldás.

Azt hiszem, hogy ebben az esetben kicsit mind a kettő igaz.

Borítókép: Jon Santa Cruz/REX/Shutterstock