Könyvkiadás

A Mathias Corvinus Collegium több mint húsz éve elkötelezett a tudományos és közéleti témák felvetése, az intellektuális csaták megvívását körülvevő nyitott és érdeklődő légkör megteremtése iránt. Ebben a szellemben szervezzük képzési programjainkon túl szakmai összejöveteleinket, konferenciákat, kerekasztal-beszélgetéseket és vitákat, és ezért kezdtünk 2008-ban könyvkiadói tevékenységet is. Az első kiadványokat társkiadóként jegyeztük, 2011 óta azonban önállóan működünk. Azóta számos kötetünk jelent meg, több közülük kereskedelmi forgalomban is kapható. Könyvkiadói tevékenységünkkel több célunk valósul meg: a hazai olvasóközönséget bekapcsoljuk Magyarországon kevéssé ismert, az angolszász világban már megvívott vitákba; az intézmény számára példaértékű személyek életével és munkásságával ismertetjük meg őket, ezen kívül publikálási lehetőséget biztosítunk az intézmény hallgatóinak, volt diákjainak, de akár oktatóinak is.

 

David Engels- Mit tegyünk?

Az európai civilizáció hanyatlásáról Oswald Spengler könyve óta vitatkozik az értelmiség. Napjainkra ez a téma már túl is nőtt az elit diskurzusainak keretein, és alapvető identitáspolitikai kérdéssé vált. David Engels, a fiatal konzervatív író, történész, filozófus a szemünk láttára meghasonló európai identitás szemlélőjeként vázolja fel az európai civilizáció realista-pesszimista forgatókönyvét. Eredetileg saját szorongásainak leküzdése céljából lejegyzett, de végül a széles nyilvánosság elé tárt könyvében arra tesz kísérletet, hogy meghatározza a konzervatívok feladatait: a jobboldali gondolkodású emberek ragaszkodjanak az európai szabadság hagyományaihoz, az antik örökséghez, őrizzék az idejétmúltnak tűnő tevékenységeket, olvassanak, beszélgessenek, alakítsanak közösségeket, maradjanak erényesek és hűségesek, legyenek jó szakemberek, megbízható munkatársak, tartsanak ki a párjuk mellett, neveljék fel szeretetben és hitben gyermekeiket - és mindenekelőtt ne pusztán értékként kezeljék a keresztény hagyományokat, de éljenek is a hitben. Az európai civilizáció értékeinek megőrzése így személyes feladattá válik, és mindannyiunk egyéni felelőssége, hogy ehhez miképpen járul hozzá.

 

Grégor Puppinck - Embertelen jogok

"A második világháború után az emberi jogok a béke és igazságosság egyetemes ígéretének tűntek. Mára azonban ideológiák csataterévé változtak, amelyen civilizációk ütköznek meg egymással, mivel az emberi a mi nyugati emberképünk lenyomatát hordozzák. Ez pedig rengeteget változott Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 1948-as kiadása óta, méghozzá oly mértékben, hogy egyes eljárások, amelyeket akkor az emberi méltóság nevében tiltottnak tartottunk, mára az ember új jogaivá váltak. Kinyilváníttatott a jog a gyermekhez, az eutanáziához, az eugenikához, az abortuszhoz, a nemváltáshoz, és így tovább. De míg a világháború utáni emberi jogok még a természetjogból eredtek, az individualizmus "természetellenes" jogokat hozott létre, s ez elvezetett a transznaturális jogokhoz, melyek azzal kecsegtetnek, hogy a természet megváltoztatható. Ennek az átalakulásnak a középpontjában az emberi méltóságnak a kizárólagos egyéni akaratra szűkítése áll, a test kárára. Az emberi jogok így asszisztálnak a transzhumanizmushoz, és járulnak hozzá a képviseleti demokrácia kimúlásához."

 

Magyarország 2020 – 50 tanulmány az elmúlt 10 évről

Célunk az volt, hogy szerzőink a lehető legátfogóbb képet adják az évtizedes kormányzásról, ott is, ahol sikerült behoznunk a lemaradásunkat, és ott is, ahol tennivaló vár még ránk. Ennek megfelelően hozzájuk csupán egyetlen, a tanulmányok tartalmát alapvetően meghatározó kéréssel fordultunk: igyekezzenek az írások elemzési logikáját a „honnan indultunk, és hová tartunk” gondolati struktúra szerint megrajzolni. Olyan elemzéseket szerettünk volna ugyanis, amelyek megjelenítik, hogy honnan, milyen feltételek mellett kezdődött meg 2010-ben a kormányzás, milyen megörökölt problémákon kellett úrrá lenni, milyen célok vezérelték az elmúlt évtizedben a kormányzás elveit és gyakorlatát, s végül arra kértünk választ, hogy – szerzőink megítélése szerint – milyen jövőkép vázolható fel Magyarország számára, és ezzel együtt milyen új kihívásokkal kell szembenéznie hazánknak.

Orbán Balázs - A stratégiai gondolkodás egyszeregye

„Tudnod kell, melyik kikötő felé tartasz, mielőtt be akarnád fogni a jó szelet, mely odarepít” – írja Seneca egyik episztolájában. Nem elég azonban felismerni a kedvező szelet, érteni kell a hajósmesterséghez is. Az állam és a hajó kormányzása közötti párhuzam régóta tartja magát. Ha szétnézünk a világban, azt látjuk, hogy a sikeres nemzetek képesek felismerni, milyen a széljárás, ismerik hajójuk képességeit, egyúttal a megfelelő útvonalat is előre meg tudják tervezni. A 2010 utáni kormányzás is ezen az elképzelésen alapult. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség Parlamenti és Stratégiai államtitkára új kötetében, A magyar stratégiai gondolkodás egyszeregyében nem kevesebbre vállalkozik, minthogy feltárja a magyar stratégiaalkotás mögött meghúzódó elveket és szempontrendszert, s ezek segítségével felrajzolja a mindenkori magyar stratégiaalkotás sarokpontjait.

Előzés jobbról - Radikális jobboldal Európában

„Az elmúlt évtizedben alapvetően alakult át a politikai verseny természete szerte Európában. A megváltozott helyzethez sok esetben a régi pártok képtelenek voltak alkalmazkodni, így új szereplők jelentek meg vagy emelkedtek fel. Az egyik legkomolyabb kihívás jobboldalról érte az európai pártrendszereket: a nemzeti szuverenitást politikájuk középpontjába helyező pártok számos országban jelentősen megerősödtek, sőt az elmúlt években Norvégiától és Finnországtól kezdve Ausztrián és Olaszországon át Szlovákiáig és Bulgáriáig kormányra is kerültek. A 2019-es európai parlamenti választáson radikális jobboldali párt győzött Franciaországban és Olaszországban is. Ma már sokak számára ismerősen csengenek olyan nevek, mint Salvini, Le Pen vagy Wilders. De vajon mi rejlik a sikereik mögött? Kik a szavazóik? Mit képviselnek pontosan? Mit akarnak elérni? Jelen kötet a politikatudomány eszközeivel tényszerű válaszokat ad ezekre a kérdésekre.”

Magyar hősök

"Kötetünkben különböző karakterű emberek lépnek színre. Szerepelnek benne a vészkorszak embermentői, a nácikkal szembeni ellenállók, a kommunista hatalomátvétel ellen küzdők, 1956-os forradalmárok és szabadságharcosok, anyaországbeli, valamint erdélyi, kárpátaljai, délvidéki és felvidéki magyar papok, politikusok és értelmiségiek. Hogy mégis mi köti össze a szerteágazó életutakat? A határhelyzetekben tanúsított kockázatvállalás. Válogatásunk szereplőinek túlnyomó többsége mindkét totalitárius ideológia, a nácizmus és a kommunizmus ellen fellépett, sokuk története a tragikus időkben mutatott bátor viselkedésük ellenére a szélesebb közönség előtt mégis mindmáig ismeretlen. Portréjuk közreadásával részben adósságot is törlesztünk annak érdekében, hogy helytállóink emléke velünk maradjon."

 

Ezer éve Európa közepén: A magyar állam karaktere

A magyar állam ezer évvel ezelőtti megalakulásával egy nyelvében, szokásaiban, történelmében és politikájában is sajátos alakulat jött létre Európa közepén, a Kárpát-medencében. A magyar állam politikai és közjogi berendezkedése elválaszthatatlan a magyarok történelmétől, kultúrájuk értékeitől. Az eltelt ezer évben az egyes történelmi korok, a magyar kultúrát gazdagító népek, az eltérő politikai berendezkedések, a nyelv és a zene változásai szervesen egybeforrt rétegekként épültek egymásra, s alkotják a ma ismert magyar államot. 

Jelen kötet arra tesz kísérletet, hogy szétválassza és külön-külön is láthatóvá tegye ezeket a rétegeket. Éppen ezért tudományos igénnyel vizsgálja a magyar jogrendszert, politikát, nyelvet, zenét, a magyar polgárok mindennapjait annak érdekében, hogy eljusson a rétegek mélyén megbújó lényegi elemhez. A történelmi korokon átívelő munka Szekfű Gyulának és szerzőtársainak még a dualizmus végén elvégzett vállalkozását kívánja folytatni és az azóta megszerzett tapasztalatokkal kiegészíteni. Ennek során neves és elismert magyar és külföldi kortárs szerzők adják közre színvonalas tanulmányaikban azt, amit a magyar államról tudni érdemes.” (olvasható a kötet fülszövegében) 

A tanulmányok szerzői között van Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Trócsányi László volt igazságügyi miniszter, Horváth Attila és Varga Zs. András alkotmánybíró, Szájer József fideszes EP-képviselő, valamint György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. A kötet szerkesztői: Orbán Balázs parlamenti és stratégiai államtitkár és Szalai Zoltán, az MCC ügyvezető igazgatója.

Az Ezer éve Európa közepén című kerekasztal-beszélgetés résztvevői: György László, Karácsony András, Varga Zs. András és Orbán Balázs, moderátor: Szalai Zoltán

„[…] a mai viták különböző álláspontjaiban hosszú évszázadok eltérő tapasztalatai tükröződnek. A megoldást azonban nem az jelenti, hogy az európai népek sokszínűségét feloldjuk egy semleges, lélektelen, szürke masszában, hanem sokkal inkább az, hogy jobban megismerjük azokat a motívumokat, amelyek egy másik nemzet saját államiságáról alkotott gondolkodását alapvetően meghatározzák.”

 Orbán Viktor miniszterelnök ajánlása a kötethez (9. oldal)

„A magyar állam csak akkor lehet sikeres, ha a kereszténységre és a nemzetre épül.” 

Orbán Balázs parlamenti és stratégiai államtitkár

 

Magyar politikai enciklopédia

A Magyar politikai enciklopédia kiadásával, ezzel az egyedülálló tudományos vállalkozással célunk az volt, hogy a gyakran mérlegelés nélkül átvett fogalmainkat, egyes történeti eseményeket és azok szereplőit letisztult módon mutassuk be. Mivel politikai vitáink nemegyszer történelmi események, jelenségek vagy személyek megítélése körül csúcsosodnak ki, ezeket a gyakran kényes, nehezen feldolgozható kérdéseket is igyekeztek a szerzők körültekintően taglalni. A mű enciklopédikus abban a tekintetben, hogy a magyar politikai életet érintő valamennyi kérdésre törekszik rávilágítani. A kötet szerkesztői és szerzői arra törekedtek, hogy a közéletünkben használatos fogalmainkat minden érdeklődő olvasó számára közérthetőn tekintsék át.

A hatfős szerkesztőbizottság (Egedy Gergely, Filep Tamás Gusztáv, Karácsony András, Király Miklós, Mezei Balázs, Pesti Sándor) és több mint 80 szerző munkáját Pásztor Péter főszerkesztő fogta össze; a kötetet a Mathias Corvinus Collegium – Tihanyi Alapítvány adta ki a Polgári Magyarországért Alapítvány és a Barankovics István Alapítvány támogatásával.

 

Változó kisebbség. Kárpát-medencei magyar fiatalok. A GeneZYs 2015 kutatás eredményei

2017 júliusában jelent meg az MTA Kisebbségkutató Intézettel közös kiadásunkban az országhatárainkon túl élő magyar fiatalok értékvilágáról, jövőjükhöz, magukhoz és a világhoz való viszonyáról szóló Változó kisebbség. Kárpát-medencei magyar fiatalok. A GeneZYs 2015 kutatás eredményei című kötet. A Kárpát-medencei fiatalokra fókuszáló reprezentatív ifjúságszociológiai vizsgálat eredményeit többi, az ifjúságkutatások nemzetközi és Kárpát-medencei kontextusába illesztett vizsgálattal kiegészítve ismerteti a kötet.

 

Lépésről lépésre a boldogsághoz: Az egyensúly megteremtése

2017 májusában jelent meg kiadásunkban Herman van den Broeck és a Vezetőképzőn oktató vendégprofesszorunk, David Venter Lépésről lépésre a boldogsághoz, Az egyensúly megteremtése című kötete, amellyel szélesebb olvasóközönséget céloztunk meg. A nálunk tárgyalástechnikát oktató professzor és szerzőtársa ezúttal a hétköznapi életből vett példák, filozofikus tartalom és keleti gondolkodók bölcsességeinek segítségével adnak iránytűt ahhoz az utazáshoz, amelynek végállomása a boldogság.

 

A közgazdaságtan megváltása: A hiányzó elem újrafelfedezése

John D. Mueller: A közgazdaságtan megváltása, A hiányzó elem újrafelfedezése című műve idegen nyelven magyarul jelent meg először. A kötet azt a kérdést járja körül, hogyan lehet az életünk színhelyét jelentő, különböző méretű közösségek – mint a család, az üzleti vállalkozás vagy a politikai közösség – iránti tenni akarást és elköteleződést, az egyén szabadságát és a szabad piacok adta lehetőségeket egy mederbe terelni.

 

Törvény, jog, igazság: Széll Kálmán életműve

Széll Kálmán halálának századik évfordulójának emlékére jelent meg a Széll Kálmán Alapítvány megbízására és vele szoros együttműködésben a Törvény, jog, igazság, Széll Kálmán életműve című tanulmánykötet, amelyben Széll hosszú és sokoldalú közéleti pályafutásának minden fontos elemét feldolgozták történész szerzőink. A tudományos pontossággal megírt tanulmányok nem csupán Széll életének legismertebb korszakaival foglalkoznak. Az államháztartást stabilizáló pénzügyminiszter és az ellenzékkel békés viszonyt kialakító miniszterelnök mellett megismerhetjük a bankárt, a korszerűen gazdálkodó földbirtokost vagy a pályája csúcsán már túljutott, tekintélyes veterán államférfit is. Aki tehát arra kíváncsi, ki volt, és mit tett Széll Kálmán, kötetünkben találhatja meg a ma elérhető legalaposabb válaszokat.

 

Elit, képzés, trendek

Elit, képzés, trendek, Nemzetközi példák és minták a hazai elitképzés megújításához című kötetünk alumnusainknak az elitképzés témakörében végzett kutatásait összegzi, hogy egy best practice-eken alapuló, módszertani eszköztárat hozzon létre, mely a Mathias Corvinus Collegium és a hozzá hasonló képzőhelyek fejlesztéséhez használható irányokat és modelleket mutat be.

 

Lámfalussy Sándor, az euró bölcse

Ivo Maes, Sabine Peters és Christophe Lámfalussy interjúkötetének magyar fordítása, a Lámfalussy Sándor, az euró bölcse 2014-ben jelent meg az MCC gondozásában. A közgazdász Maes, a gazdaságtörténész Sabine Petres és az újságíró Christophe Lámfalussy kérdései révén egy olyan honfitársunk hétköznapjaiba és a vele történt sorsfordító eseményekbe kapunk bepillantást, aki egyedülálló módon került a legfelsőbb európai döntéshozók szűk körébe, és lett a nemzetközi pénzvilág egyik legbefolyásosabb szereplője.


Médiaerőszak: Tények, mítoszok, viták

Alumnusaink, Stachó László és Molnár Bálint szerkesztésében jelent meg a Médiaerőszak, Tények, mítoszok, viták című tanulmánykötet, amely a megfontolást és a mélyebb feltárást nem ismerő elutasítás helyett elemezni, értelmezni, megismerni kívánja a médiaerőszak jelenségét.

 

Felsőoktatás Magyarországon és a világban: Tendenciák és lehetőségek

A Felsőoktatás Magyarországon és a világban: Tendenciák és lehetőségek című kiadványunk jeles felsőoktatás-kutatók és oktatók bevonásával áttekintést nyújt a magyar és nemzetközi oktatásstratégiákról, vezetőképzésről és oktatásmenedzsmentről. Vezetés válság idején/Leadership in Times of Crisis című kétnyelvű kötetünk a hasonló címmel megrendezett nemzetközi konferenciánk anyagát foglalja össze. Az MCC Tudástár eddigi két kötetében a Mathias Corvinus Collegium jelenlegi és végzett hallgatói kaptak publikálási lehetőséget, az MCC Leadership Readerrel pedig Vezetőképző programunk diákjai számára kívántunk létrehozni egy olyan szöveggyűjteményt, amelyben a világ legjelentősebb üzleti iskoláinak és vezetőképzőinek professzorai publikáltak, és amelyet hallgatóink az MCC Vezetőképző program kétéves képzése során használhatnak.

 

Pénzügyi válságok a fejlődő országokban

2008-ban Lámfalussy Sándor: Pénzügyi válságok a fejlődő országokban című könyvét az Akadémiai Kiadóval közösen jelentettük meg. Akkori diákjaink – azóta sikeres alumni tagok – fordították le a kötet anyagául szolgáló, a Yale Egyetemen elhangzott és az athéni Xenophón Zolótasz-előadásokat. A kötetben Lámfalussy a pénzügyi globalizáció és a nemzetközi pénzügyi rendszer sebezhetősége közti összefüggést vizsgálja négy nagy, a fejlődő piacokat érintő válság, valamint a dotcom-buborék elemzése révén.