Eric Hendriks

loading...
1/23/23, 12:41 PM

Chinese Political Thought Between Nation and World

Since modernity entered China in the mid-nineteenth century, national empowerment has stood at the heart of Chinese political thought. It has been modern China's central political objective to acquire national “wealth and power” (富强). It is the central motif in Xi Jinping’s speeches and animated the reform movement of Deng Xiaoping, the Stalinist regime of Mao Zedong, and the writings of earlier modernizing intellectuals such as Kang Youwei, Liang Qiqao, and Chen Duxiu. The phrase “wealth and power” may sound very materialistic, but both sides have a spiritual dimension. China is also to become spiritually prosperous, while power is also the power to interpret and judge things independently. Dignity is crucial. China does not want to be a peripheral, underdeveloped, and abused corner of a world where Western powers, and America in particular, call the shots politically and set the standards ideologically and culturally. No, the Chinese nation should be able to face the world with pride and confidence.
1/23/23, 12:30 PM

Kínai politikai gondolkodás nemzet és világ között

Amióta a modernitás a tizenkilencedik század közepén betört Kínába, a kínai politika középpontjában a nemzeti felemelkedés áll. A modern Kína központi politikai célja a nemzeti "gazdagság és erő" (富强) elérése volt. Ez volt Hszi Csin-ping beszédeinek központi gondolata, és ez motiválta volt Deng Hsziao-ping reformmozgalmát, Mao Ce-tung sztálinista rendszerét, valamint olyan korábbi modernizáló értelmiségiek írásait, mint Kang Youwei, Liang Qiqao és Chen Duxiu. A "gazdagság és hatalom" kifejezés nagyon materialistán hangozhat, de mindkét elemnek van spirituális dimenziója. Kínának spirituálisan is gazdaggá kell válnia, míg a hatalom egyben a dolgok önálló értelmezésének és megítélésének lehetőségét is jelenti. A méltóság döntő fontosságú. Kína nem akar egy perifériára szorult, elmaradott és kihasznált szeglete lenni egy olyan világnak, ahol a nyugati hatalmak, és különösen Amerika, határozzák meg politika menetét, és ideológiailag és kulturálisan is ők szabják meg a mércét. Nem, a kínai nemzetnek képesnek kell lennie arra, hogy büszkén és magabiztosan nézzen szembe a világgal.