Ilya Shapiro

A Manhattan Institute alkotmánytudományi igazgatója