Dobó Sára Borbála

loading...
3/27/23, 8:49 PM

Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata a lehallgatás megítélésében

Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló római egyezmény, és kiegészítő jegyzőkönyvei (a továbbiakban: Római Egyezmény, Egyezmény vagy EJEE) kihirdetés folytán a magyar jog részévé váltak, azt a magyar bíróságoknak a nemzeti jog értelmezése során figyelembe kell vennie.
3/13/23, 6:17 PM

A lehallgatás szabályozása az osztrák büntetőeljárásjogi törvényben

A leplezett eszközök alkalmazásával érintett alapjogok a magyar szabályozástól eltérően nem az osztrák alkotmányban (österreichische Bundesverfassung) jelennek meg egységesen, hanem több, külön törvényben kerülnek meghatározásra. Maga a szabályozás is ritkán hivatkozik ezen jogokra „alapjogként” – az osztrák alkotmánybíróság több esetben „alkotmányos szinten garantált jogként” határozta meg őket.
2/10/23, 9:31 PM

A bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök által érintett alapjogok

A büntetőeljárásban történő adatszerzés a vádhatóság, illetve a bíróság részéről az eljárás eredményességének elengedhetetlen eszköze, ugyanakkor számos garanciális szabálynak kell öveznie, hogy demokratikus keretek között valósuljon meg.
9/25/22, 10:27 AM

A szeparabilitás doktrínája és jogirodalmi megítélése

A választottbírósági szerződés és a szerződések(ek), amely(ek)hez a választottbírósági szerződés kapcsolódik, elválnak egymástól – a két szerződés mind érvényességi kérdésekben, mind az irányadó jog tekintetében két különálló megállapodásként kezelendő.
9/5/22, 9:06 AM

Mi volt előbb – a választottbírósági jog, vagy a választottbírósági kikötés?

A választottbírósági testület joghatóságának megállapítása elsődleges annak érdekében, hogy a szóban forgó jogvita eldönthető-e választottbíróság előtt. A joghatóság megállapítása mindig valamely jogon nyugszik, hiszen valamely szabályrendszer alapján kell megállapítani, eljárhat-e a testület. A következőkben ennek a szabályrendszernek a meghatározását járjuk körül.
7/28/22, 6:00 AM

A Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazandósága a választottbírósági kikötésre

A polgári jog egyik alapköve, a privátautonómia lehetővé teszi a felek számára, hogy az állami bírósági úttól eltérően választottbírósági testület eljárását kössék ki a közöttük felmerülő jogviták rendezésére.
7/20/22, 9:51 AM

A választottbírósági kikötésre jogválasztás hiányában alkalmazandó jog

Amennyiben a felek nem kötnek ki külön alkalmazandó jogot a választottbírósági szerződésre, a választottbíróságnak elsőként a jogvitarendezési klauzulára irányadó jogot kell meghatároznia, hiszen ennek fényében dönthető el, megvalósulnak-e az érvényességi, hatályossági kritériumok.
5/3/22, 8:52 AM

A legközelebbi és valódi kapcsolat-tesztről

A választottbírósági kikötésre irányadó jog nemcsak eljárásjogi kérdések miatt bír kardinális jelentőséggel, hanem a kikötés létrejötte, érvényessége és végrehajtása szempontjából is alapjaiban határozza meg az alternatív jogvitamegoldás klauzuláját. A felek azonban sokszor nem határozzák meg az irányadó jogot – milyen jogot alkalmaz és mely megfontolások alapján ilyenkor egy választottbírósági testület?
4/21/22, 9:50 AM

A Compétence-compétence doktrína jelentősége a szeparabilitás szempontjából

A választottbíráskodásban Compétence-compétence doktrínaként ismert szabály a választottbíróság kezébe adja saját joghatóságának megállapítását. Ez egyrészről a választottbírósági testület autonóm jogértelmezését alapozza meg, másrészről fontos következményekkel jár a főszerződés és az ahhoz kapcsolódó választottbírósági kikötés különálló sorsát tekintve is. Cikkünkben ezen hatásokat mutatjuk be.
4/20/22, 2:52 PM

A választottbírósági ítélet érvénytelenítése

A választottbíróság által hozott ítélet az állami bíróságok ítéleteinek res iudicata erejével rendelkezik – mit jelent a gyakorlatban az eljárás egyfokúsága, mennyiben sérül így a felek jogorvoslathoz való joga és milyen eszközök állnak rendelkezésükre a hibás ítéletek megtámadására?
3/16/22, 2:40 PM

A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény a UNCITRAL Modelltörvény fényében

A magánjogi jogvitamegoldás terén a hagyományos bírósági út mellett nagy szerepet játszik az alternatív vitarendezés, különös tekintettel a választottbírósági eljárásra.
3/7/22, 11:14 AM

Women in international investment arbitration

The twenty-first century is a century of change: change in climate, society, family models, and – for better or worse – thought.